Klauzula informacyjna Orkan Judo Sochaczew

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Uczniowski Klub Sportowy Orkan Judo Sochaczew , ul. Nowa 11 w Sochaczewie. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: orkan.judo@onet.eu 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: iod@aplusplus.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

Państwa  dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO (zwodnicy i członkowie klubu),
 • 6 ust. 1 lit. b RODO (sponsorzy oraz firmy świadczące usługi),
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją statutu Stowarzyszenia.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Członkostwo w klubie UKS Orkan Judo Sochaczew.
 • Zgłoszenia do udziału w zawodach sportowych.
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez UKS Orkan Judo Sochaczew polegają na przetwarzaniu danych celem profesjonalnej organizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych, organizacji zawodów, obozów, wyjazdów sportowo - rekreacyjnych.

 

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE I OKRESY ICH PRZECHOWYWANIA

UKS Orkan Judo Sochaczew udostępnia dane urzędom publicznym w celu rozliczania otrzymanych dotacji na działania statutowe i w związku z przynależnością do związkowe. Dane osobowe są przechowywane na czas członkostwa w UKS Orkan Judo Sochaczew, a także zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa przez okres 5 lat. Dane osobowe zawodników i członków klubu są udostępniane  publicznie na naszych stronach internetowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku (wyniki zawodów, ranking klubowy, relacje z akcji szkoleniowych i innych przedsięwzięć UKS Orkan Judo Sochaczew).

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane przetwarzane przez Administratora, są to dane identyfikujące osobę:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu stacjonarnego,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres email,
 • nazwa szkoły.

 

INFORMUJEMY, ŻE MACIE PAŃSTWO PRAWO DO:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnianego interesu, czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane (na podstawie zgody) – macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.