Tekst   jednolity statutu  UKS „Orkan – Judo”          

                                                                    uwzględniający zmiany  uchwalone na Walnym

                                                                  Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu

                   25.01.2017 r.

       

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„ Orkan – Judo „

   

Rozdział I

             Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "Orkan- Judo „

zwany dalej "Klubem".

§2

 

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem  powiatu sochaczewskiego

Siedziba Klubu mieści się w  Sochaczewie  ul. Nowa 11.

§3

 

Klub działa zgodnie z Ustawą o Sporcie, Ustawą - Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§4

 1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji i posiada osobowość prawną.
 2. W Klubie działa sekcja judo.

§5

 

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Dla realizacji określonych celów statutowych decyzją Zarządu Klub może zatrudniać

pracowników.

Przewiduje się możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§6

 

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach , a także łączyć  się w związki .

§7

 

Klub może używać pieczęci, godła, posiadać odznakę, flagę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, oświadczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

     

Rozdział II

 

Cele i środki działania

§8

  Celem Klubu jest: 
 1. Działalność w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie  działania Klubu
 2. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną
 3. Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych przez
organizację wypoczynku i  zajęć sportowych
 1. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć
pozalekcyjnych
 1. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy  między społeczeństwami poprzez sport
 1. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i ferii
zimowych
 1. Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom -promocja wśród
młodzieży zdrowego trybu życia wolnego od alkoholu i narkotyków
 1. Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego
 2. Popularyzacja judo
 

§9

 
 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
  a/ działalność nieodpłatną pożytku publicznego:  
 1. Współdziałanie z władzami sportowymi , państwowymi i samorządowymi w
celu zapewnienia członkom  właściwych warunków do uprawiania sportu
 1. Organizowanie wyjazdów na zawody sportowe, seminaria, konsultacje szkoleniowe
 2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
 3. Organizowanie obozów sportowych i sportowo – rekreacyjnych - w okresie wakacji i ferii zimowych
 4. Organizowanie szkoleń, konsultacji i seminariów szkoleniowych
 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie judo sportowego
 6. Organizacja pokazów judo
 7. Opiniowanie projektów dotyczących judo
 8. Organizacja wycieczek
 9. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania
 10. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu
   
 1. Pozyskiwanie sponsorów , darczyńców i innych podmiotów , które mogą udzielić klubowi pomocy w realizacji celów statutowych
 2. Inne działania realizujące cele statutowe
  b/ działalność odpłatną pożytku publicznego  
 1. Współdziałanie z władzami sportowymi , państwowymi i samorządowymi w
celu zapewnienia członkom  właściwych warunków do uprawiania sportu
 1. Organizowanie wyjazdów na zawody sportowe, seminaria, konsultacje  szkoleniowe
 2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
 3. Organizowanie obozów sportowych i sportowo – rekreacyjnych - w okresie wakacji i ferii zimowych
 4. Organizowanie szkoleń, konsultacji i seminariów szkoleniowych
 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie judo sportowego
 6. Organizacja pokazów judo
 7. Opiniowanie projektów dotyczących judo
 8. Organizacja wycieczek
 9. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania
 10. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu
 11. Pozyskiwanie sponsorów , darczyńców i innych podmiotów , które mogą udzielić klubowi pomocy w realizacji celów statutowych
 12. Inne działania realizujące cele statutowe
  2.Przychód z działalności  odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do  prowadzenia działalności pożytku publicznego .        

Rozdział III

  Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§10

  Członkowie Klubu dzielą się na: a) zwyczajnych b) wspierających c) honorowych d.)uczestników  

§11

  Członkowie zwyczajni to osoby które ukończyły 18-ty rok życia, mające bierne i czynne prawo wyborcze i są przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie wypełnionej pisemnej deklaracji.   Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele - za zgodą  rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie wypełnionej pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust.1.   Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.   Członkami wspierającymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, uznający i wspierający  materialnie cele Klubu

 

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:  
 1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący
 2. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz
szkoleniach  na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
 1. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania
 2. Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Klubu.
 1. Korzystać z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu.
Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i  czynnego prawa wyborczego. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mają prawo do: a.)Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu. b.)Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu    

§13

  Członkowie Klubu zobowiązani są do:  
 1. a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu
 2. b) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu
 3. c) stałego podnoszenia poziomu sportowego
 4. d) terminowego opłacania składek członkowskich, z wyjątkiem członków honorowych
 5. e) godnego reprezentowania barw Klubu

§14

  Członkostwo ustaje w przypadku:  
 1. Wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia licząc od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
 2. Rozwiązania się stowarzyszenia
 3. Wykluczenia przez Zarząd w przypadku :
 4. a) umyślnego naruszania postanowień statutu.
 5. b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku
 6. c) działania na szkodę Klubu.
 7. d) zalegania ze składkami przez okres 3 miesięcy
4) śmierci członka stowarzyszenia. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje stronie prawo pisemnego odwołania się do Walnego lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Z chwilą wykreślenia z listy członków Zarząd przekazuje Kartę Zawodnika opiekunowi prawnemu , który zgłosił zawodnika do Klubu.    

Rozdział IV

 

Władze Klubu

§15

Władzami Klubu są: a) Walne Zebranie Członków b) Zarząd c) Komisja Rewizyjna

§16

  Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.  

§17

 
 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd raz na rok sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 3. a) uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu
 4. b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. c) uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu
 6. d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz
 7. e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 8. g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia z Klubu
 9. h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.
 10. i) zatwierdzania bilansu oraz sprawozdania rocznego
 11. j) rozwiązaniu klubu i przeznaczeniu jego majątku

§18

  W Walnym Zebraniu biorą udział:  
 1. a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
 2. b) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§19

  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków z głosem stanowiącym w pierwszym terminie i bez względu na liczbę tych członków w drugim terminie przypadającym nie wcześniej niż 30 min po pierwszym terminie.  

§20

 
 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane na skutek:
 3. a) uchwały Zarządu podjętej większością 3 /5 głosów
 4. b) wniosku Komisji Rewizyjnej
 5. c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 6. d) odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Klubu
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. 3a. W celu przekazania informacji o Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd kontaktuje się z członkami Stowarzyszenia , e-mailem lub SMS w zależności od wyboru dokonanego przez danego członka oraz poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Klubu.

§21

  1.Zarząd jest organem Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.   2..Zarząd składa się z 3-5  osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.    

§22

  1  Walne Zebranie Członków dokonuje bezpośredniego wyboru Prezesa UKS „Orkan-Judo” 2 .Prezes stoi na czele Zarządu i reprezentuje klub na zewnątrz.  

§23

  Do kompetencji Zarządu należy:
 1.  reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu
 2. realizowanie uchwal, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych , planów sportowych
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków
 7. przyjmowanie oraz wykluczanie członków Klubu
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia osób w Klubie
 9. podejmowanie innych uchwał dotyczących Klubu
 10. podejmowanie uchwał w sprawie nakładania kar na zawodników , trenerów
działaczy  oraz osób zatrudnionych w Klubie
 1. Podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania nagród
 2. podejmowanie uchwał w sprawie nazwy Klubu.
 3. uchwalanie wysokości składek i innych opłat klubowych.
 

§24

  W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

§25

 
 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień
obowiązujących w Klubie Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 2. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 3. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członków przysługuje odwołanie do Walnego lub
Nadzwyczajnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§26

 
 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy
Prezes Klubu
 1. Zarząd wybiera ze swego grona, Wiceprezesa, i Członków Zarządu
oraz członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
 1. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów
określają regulaminy uchwalone przez Zarząd
 1. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3
miesiące.
 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes

§27

 
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób, w tym : przewodniczącego i członka(członków)
 
 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo gospodarczej działalności Klubu.
 
 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach
absolutorium dla Zarządu.  
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
 
 1. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego i bilansu rocznego do Członków Walnego.
 
 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 
 1. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej :
  -  nie mogą być równocześnie członkami  Zarządu Klubu ani pozostawać z członkami tego organu w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia   - nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwa z winy umyślnej

§28

  W przypadku gdy stan władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji , której dokonują pozostali  członkowie organu , który uległ zmniejszeniu . Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru  

Rozdział V

 

Majątek i fundusze Klubu

§29

 
 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na środki finansowe Klubu składają się:
a.) składki członkowskie b.) darowizny, zapisy, dotacje c.) wpływy z organizacji imprez d.) inne wpływy

§30

  Do ważności umów , udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu , w tym Prezesa lub Wiceprezesa .    

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 §31

  Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania.

 §31

 
 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania .
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
      Statut niniejszy zatwierdzono Uchwałą Walnego Zebrania w dniu 25.01.2017  r.   Sochaczew  25.01.2017 r. Podpisy Protokolanta    i                            Przewodniczącego Walnego Zebrania .   ………………………………..                              ………………………………….